> Edu Silesia > Nabídka kurzů > Kontakt

Odborné semináře

Odborné semináře – tvrdé dovednosti
Odborné semináře – měkké dovednosti
Odborné semináře – rozvoj osobnosti
Odborné semináře – personalistika

1.1 Odborné semináře – tvrdé dovednosti

1.1.1 Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy

Anotace: Kurz sjednocuje vzhled a způsob úpravy dokumentů, tím práci zjednodušuje, dává jí řád a šetří Váš čas. Kurzy jsou vhodné pro asistentky, sekretářky a další zaměstnance, kteří v rámci svého pracovního zařazení vytvářejí textové dokumenty. Hlavním cílem kurzu je úspora času při současném zvyšování prestiže úřadu zavedením normy do praxe.

 • Interpunkční znaménka – pravidla použití
 • Spojovník a pomlčka – rozdíl a jejich použití
 • Zkratky – začátkem slova, koncem slova, iniciálové, zkratky akademických titulů
 • Značky – způsob psaní, vytváření přídavných jmen při použití číslic
 • Peněžní částky, čísla a číslice
 • Úřední dopisy – s předtiskem, bez předtisku, do zahraničí – jejich náležitosti, úprava a formátování
 • Dopisy fyzických osob osobám právnickým
 • Problémové oblasti při vytváření písemností – formátování tabulek, osamocená písmenka na koncích řádků, tabulky a tabulátory, ergonomie

1.1.2 Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

Víte, jak odpovědět našim věčně spokojeným spoluobčanům, abychom je ještě víc nena…štvali? Že ne? A přitom to není vůbec obtížné. Stačí znát jen několik základních asertivních principů a každý z nás může napsat dopis či e-mail, který nejen zaujme příjemce, ale vytvoří u něj pocit pisatelova zájmu a pochopení. Náplní semináře je zprostředkovat účastníkům informace o problematických oblastech českého pravopisu, o vhodné stylizaci a asertivní a empatické písemné komunikaci.

 • Pravidla českého pravopisu a nejdůležitější změny, ke kterým došlo
 • Jazykové příručky, Závaznost pravopisné kodifikace, Stylistika
 • Asertivita a empatie v dopisech, Jazykové styly podle funkce
 • Sloh obchodního dopisu
 • Stylistická a grafická podoba elektronické komunikace
 • Použití vhodné formulace v komunikaci s externími i interními klienty
 • Elektronický podpis

1.1.3 Time management – jasná pravidla řízení času – 2denní

Jedna z mála věcí, která je na světě spravedlivá, je čas. Každý z nás má denně 24 hodin a je pouze na každém jedinci, jak s tímto bohatstvím naloží. Školení Time management (plánování času) napomáhá k tomu, abychom dokázali ze svých časových zásob vytěžit absolutní maximum tak, abychom měli čas na všechno, co v životě chceme.

 • efektivně plánovat čas
 • účinně stanovovat životní i pracovní cíle
 • přehledně se orientovat v prioritách

Na základě těchto cílů se předpokládá viditelné zvýšení pracovní výkonnosti a naopak snížení stresových situací.

1.2 Odborné semináře – měkké dovednosti

Měkkými dovednostmi jsou obecné dovednosti, které jsou hůře měřitelné a jejichž změna vyžaduje delší dobu. Patří mezi ně schopnost komunikace, empatie, asertivity, týmové spolupráce, kreativity a další kompetence provázané s osobností člověka. Na tyto dovednosti začínají zaměstnavatelé a personalisté klást stále větší důraz. Soft skills je velice dobře možné rozvíjet v rámci teambuildingu nebo jiných forem zážitkového vzdělávání.

1.2.1 Společenská etiketa I.

Seminář je určen všem, kdo se pohybují ve veřejném prostoru, a to v nejrůznějších profesních polohách, zejména je vhodný pro vedoucí pracovníky, komunální politiky, pracovníky jejich týmů, pracovníky informačních středisek a služeb, asistentky přijímající pracovní návštěvy a další zájemce.

 • Pojem etikety
 • Funkce etikety v běžném životě
 • Základní oblasti
 • Teorie společenských předností
 • Pozdravy a zdravení
 • Přemisťování
 • Vizitky
 • Etiketa a telefon

1.2.2 Společenská etiketa II. – Společenské nehody a jejich zvládání

Neobratnost v reakcích na nečekané a nepříjemné situace je OKOLÍM vnímána s mimořádnou citlivostí. Naopak pohotové zvládání společenských nehod je považováno za faktor, který dovede silně zvyšovat společenskou autoritu i obecnou vážnost. Pro jejich zvládání existují nikoli pravidla, ale přístupy… Právě rozboru takových situací a základním přístupům je seminář věnován.

 • Oblíbenost a neoblíbenost
 • Pojem společenské obratnosti
 • Jak zvládat neočekávané situace
 • Vítaný a nevítaný host
 • Cvičení situací "Co teď?"
 • Společenské trapasy
 • Základy stolování
 • Přípitky
 • Test o společenské zběhlosti

1.2.3 Aby z toho nebyl konflikt – 2denní

Dostáváte se často do konfliktních situací nebo se jim naopak vyhýbáte? Nevíte, jak nejlépe a bez vlastních výčitek odmítnout nepřiměřený návrh nebo požadavek kolegy?

 • typy konfliktu 1. až 4. řádu, k čemu nám takové dělení pomůže
 • zvládání konfliktů – diagnostika a postupy zvládání, řešení konkrétních případů
 • manipulace a nedorozumění v našem životě
 • pravidla komunikace potřebná pro zvládnutí konfliktu
 • nácvik zvládání konfliktu a hledání účinných strategií

1.2.4 Kritika a chvála v praxi aneb jak lépe motivovat k práci – 2denní

Hledáme výhody a nevýhody mezilidských vztahů a konstruktivní komunikace v pracovním kolektivu s cílem zvládnout nebezpečí zbytečného stresu. Akcent je kladen na asertivní a motivační chování vedoucích zaměstnanců bez zbytečných stresů a emocí, schopnost okamžité reakce při zvládání námitek s konkrétními návrhy řešení na zvládání krizových situací v rovině emoční a racionální inteligence.

 • Rozvinout komunikační schopnosti v interakci s ostatními zaměstnanci
 • Odhalit vlastní styl jednání
 • Seznámit se s jednotlivými asertivními technikami
 • Procvičit si vhodné formulace při prosazování svých požadavků a přání
 • Posílit adekvátní obranné reakce
 • Naučit se zvládat nástrahy, které vedou ke sporům a neproduktivní komunikaci
 • Pochopit, jak se prosadit při plném respektování svého okolí
 • Předjímat konfliktní situace na pracovišti a procvičit se v jejich efektivním zvládání
 • Natrénovat vhodné strategie prevence a zvládání konfliktu
 • Pochopit nejčastější příčiny těchto nepříjemných situací

1.2.5 Efektivní vedení porad – 2denní

Provedeme konkrétní popis přípravy, složení a vedení jednotlivých porad s tím, že dojde k identifikaci konkrétních členů týmů s ohledem na typ účastníka či vedoucího porady. Provedeme Vám identifikaci nejčastějších chyb při výběru, přípravě a vedení, porady, doporučíme vám další rozvoj a individuální akční plán.

 • Význam porady
 • Přínosy jednotlivých typů porad pro organizaci i pro účastníky
 • Cíl porady
 • Sestavení programu porady
 • Zajištění zázemí porady
 • Příprava účastníků porady
 • Typy porad a jejich vedení
 • Manažerská, řešitelská a kontrolní porada
 • Typy účastníků porady
 • Typy předsedajících
 • Deset základních zásad vedení porady
 • Role a procedurální přechody
 • Časté chyby a nedostatky porad
 • Zvláštní typy porad
 • Rolová hra "Rozdělení prémií"

1.2.6 Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem

Dostáváte se často do obtížných situací v komunikaci s klientem nebo se jim naopak vyhýbáte? Nevíte, jak nejlépe a bez vlastních výčitek reagovat na krizovou situaci při spolupráci s nestandardní protistranou?

 • dozvíte se, jaké druhy konfliktů existují a jak vznikají
 • poznáte důsledky neřešených konfliktů
 • osvojíte si schopnost rozpoznat typy konfliktu
 • popíšeme si základní faktory, které se na vzniku obtížné situace podílejí
 • naučíte se, jaké jsou vhodné a účinné strategie řešení jednotlivých případů
 • rozpoznáte svůj typický styl řešení obtížné situace (selfmanagement)
 • naučíte se vnímat konflikt jako přirozený vývoj vztahů v týmu a uvidíte, že konflikt může i zdrojem inspirace

1.2.7 Motivace a její důsledek – 2denní

Ve firmě se díky novým možnostem podařilo zprovoznit nové, modernější pracoviště. Pro stávající pracovníky to znamená lepší práci a možnost zvýšení příjmu zhruba o třetinu. Na druhou stranu tato situace přinesla potřebu dalšího vzdělávání a odborného růstu. Tato skutečnost je spojena s měsíčním kurzem mimo podnik a následnými večerními kurzy pro pracovníky. O tuto možnost projevil zájem jen jeden člověk. Přijmout nové pracovníky, kteří nepracují ve firmě, by bylo velmi riskantní a finančně náročné. Aby mohlo být pracoviště uvedeno do provozu, musel vedoucí přemluvit ještě alespoň další dva stávající pracovníky. To se nakonec podařilo. Zůstala otázka, proč byl o zavedení pracoviště, a tím i o větší výdělek, tak malý zájem?

Motivace je nejdůležitějším prvkem zvýšení zájmu o určitou činnost. Je řada prostředků, kterými můžeme záměrně působit na zvýšení výkonů jednotlivce nebo skupiny a vyprovokovat zájem.

 • Co je pro motivaci lidí důležité?
 • Jak zjistit, co lidi motivuje?
 • Nejčastější manažerské chyby při motivaci.
 • Jak zvýšit úroveň výkonu pracovníků?
 • Co lze udělat pro udržení kvalitních pracovníků?
 • Je důležitá pochvala a trest?

1.2.8 ASERTIVITA – KOMPROMIS – DIPLOMACIE V JEDNÁNÍ – 4denní

Vyjádřit svá přání, požadavky a vlastní stanoviska s použitím jasných argumentů a s přiměřeným projevem emocí, spontánně reagovat na požadavky jiných, přijmout kritiku nebo poskytnout konstruktivní kritiku je podmínkou pro zdravou a rovnocennou komunikaci mezi dvěma a více lidmi.

 • Rozvinout komunikační schopnosti v interakci s ostatními
 • Odhalit vlastní styl jednání
 • Seznámit se s jednotlivými asertivními technikami
 • Procvičit vhodné formulace při prosazování svých požadavků a přání
 • Posílit adekvátní obranné reakce

1.2.9 Komunikace se zákazníkem, řešení konfliktních situací

Dostáváte se často do konfliktních situací nebo se jim naopak vyhýbáte? Nevíte, jak nejlépe a bez vlastních výčitek komunikovat s problematickým zákazníkem? Konflikt byl a je i dnes v mnoha případech vnímán coby něco negativního a škodlivého lidské komunikaci. Moderní trendy však ukazují, že má v sobě velký potenciál pro změnu a posun k lepší, otevřenější a efektivnější komunikaci. Seminář Komunikace v konfliktech Vám představí základní teorie zabývající se konflikty a možnosti adekvátního řešení konfliktních situací.

 • co to je konflikt, definice, postoje
 • cyklus a příčiny konfliktu (zaměřeno na komunikaci se zákazníkem)
 • přístupy ke konfliktu se zákazníkem
 • styly řešení konfliktu
 • techniky řešení konfliktů
 • schopnost předjímat vznik konfliktu
 • druhy a typy konfliktů
 • jedinec a konflikt
 • eliminace osobních pocitů při řešení konfliktu
 • techniky řešení konfliktů a jejich nácvik
 • pravidla řešení krizí
 • typologie a její využití při řešení konfliktu
 • zvládání agresivity a sebeovládání

1.2.10 Strategie vyjednávání – obchodní dovednosti – 2denní

Výcvikový kurz je určen pro obchodní zástupce, prodejce, ale i další zájemce, jejichž úkolem je motivovat zákazníky, klienty ale i pro všechny, kteří si chtějí osvojit dovednost efektivního vyjednávání.

 • Rozvíjet a upevnit dovednosti ve vyjednávání
 • Umět se strategicky připravit na náročná a důležitá jednání
 • Zvládat náročné části vyjednávání
 • Umět se pohnout z "mrtvého bodu"
 • Umět se vypořádat s různými situacemi ve vyjednávání: námitky, nesouhlas, nátlak
 • Intenzivně trénovat strategie a taktiky na vlastních situacích
 • Umět se účinně vyrovnávat s vlastním stresem

1.2.11 Prezentační dovednosti I. – 2denní

Také si myslíte, že v dnešní době plné technických vymožeností, není mluvený projev "z očí do očí" příliš důležitý?

Řada lidí se mylně domnívá, že e-mail, případně stručný telefonát vyřeší všechno. Pravdou je, že se mluvení a vystupování před lidmi můžeme částečně vyhýbat. Nebezpečné je, že si tím vytvoříme bariéru, která bude omezovat náš růst kariérní i osobnostní.

Schopnost jasně, srozumitelně a poutavě vyjádřit myšlenku před jednotlivcem i před větší skupinou lidí, dává lidem, kteří se k ní tréninkem dopracovali, pocit jistoty a sebedůvěry. Je jednoznačně výhodu v pracovním i osobním životě.

 • Rozvinout komunikační schopnosti v interakci s ostatními.
 • Zvýšení schopnosti zaujmout a přesvědčit posluchače.
 • Osvojení postupu jak si připravit prezentaci.
 • Porozumění základním principům pro vystupování před lidmi.
 • Odstranění návyků, které odvádějí pozornost od projevu.
 • Zvýšení schopnosti udržet pod kontrolou vlastní projev i reakce publika.

1.2.12 Prezentační dovednosti II.

 • Rozvinout a zdokonalit komunikační schopnosti.
 • Zvýšení schopnosti zaujmout a přesvědčit posluchače.
 • Osvojení postupu jak prezentaci zprofesionalizovat.
 • Odstranění návyků, které odvádějí pozornost od projevu.
 • Zvýšení schopnosti udržet pod kontrolou vlastní projev i reakce publika.
 • Zjednodušit interakci s posluchači a pracovat na osobním stylu.

1.2.13 Stres a duševní hygiena osobnosti, syndrom vyhoření – 2denní

Dostáváte se často do stresových situací nebo se jim naopak vyhýbáte? Musíte se potýkat s náročným pracovním prostředím, nedostatkem času, zahlcením informacemi a činnostmi?

Pozitívní stress management je komplexní program zvládání stresu. Podobně jako pozitívní time management se i pozitívní stress management zaměřuje na celostní přístup k člověku a vychází z předpokladu, že i zvládání stresu je odrazem celkové osobní pohody, stability a žádoucích vzorců adaptace na zátěžové situace. V ohnisku zájmu jsou tři základní oblasti zvládání stresu – prevence – zvládání stresových situací – zpětné vyrovnávání dlouhodobých důsledků stresu.

Pracujete od rána do večera, ale i když děláte co můžete, stejně není nikdy hotovo. Máte pocit, že na to, kolik do práce investujete, nejsou finanční výsledky přiměřené a o jiné satisfakci typu ocenění se vám může jen zdát. Lidé kolem vás začínají podezřele skloňovat slovo workoholismus. Nevíte, jak nejlépe a bez vlastních výčitek odmítnout nepřiměřený návrh nebo požadavek kolegy?

Termín vyhoření zná asi každý z nás, ale většina má o jeho obsahu velice zkreslené představy. Jaký stav nazýváme vyhořením? Jestliže jsme dlouhodobě emocionálně vyčerpaní, frustrovaní, cítíme se být trvale ve stresu. Obvykle jsme vyčerpaní i fyzicky.

 • dozvíte se, jaké druhy stresu existují a jak vzniká stres
 • poznáte důsledky neřešených stresových situací
 • poznáte slabé stránky v řešení stresových situací
 • naučíte se, jaké jsou vhodné a účinné strategie řešení jednotlivých stresových situací
 • rozpoznáte svůj typický styl motivačního modelu pracovního prostředí
 • naučíte se odolávat syndromu vyhoření a zjistíte vlastní situaci v závislosti na práci a workoholismu

1.2.14 Telemarketing – 2denní

Služby zákaznického servisu call-centra jsou určeny všem, kteří chtějí získávat nové zákazníky či pečovat o stávající zákazníky. Telemarketing zahrnuje kompletní služby zaměřené právě na tyto aktivity s využitím aktivních a pasivních marketingových prostředků, jako například direct mailu. Prostřednictvím nástrojů telemarketingu firma poskytuje také účinnou a efektivní podporu při řízení sítě obchodních zástupců a finančních poradců.

 • Zlepšit a procvičit profesionální přístup k telefonování.
 • Přispět ke zlepšení image společnosti.
 • Zvýšení kvality péče o zákazníka.
 • Stanovení pravidel profesionálního chování při vyřizování telefonních hovorů.
 • Naučit efektivně bez stresu a konfliktů komunikovat po telefonu.
 • Připravit funkční postupy telefonování.
 • Naučit prodejní argumenty.
 • Vyladit hlas pro příjemnou komunikaci.

1.2.15 Efektivní komunikace v prostředí firmy – 2denní

Vyjádřit svá přání, požadavky a vlastní stanoviska s použitím jasných argumentů a s přiměřeným projevem emocí, spontánně reagovat na požadavky jiných, přijmout kritiku nebo poskytnout konstruktivní kritiku je podmínkou pro zdravou a rovnocennou komunikaci mezi dvěma a více lidmi

 • Rozvinout komunikační schopnosti v interakci s ostatními
 • Odhalit vlastní styl jednání
 • Seznámit se s jednotlivými asertivními technikami
 • Procvičit vhodné formulace při prosazování svých požadavků a přání
 • Posílit adekvátní obranné reakce

1.2.16 Motivace – motivační pohovor s podřízeným

Účastníci více přemýšlí nad motivací pracovníků, které vedou, umí reagovat na změny v jejich motivaci, uvědomují si a dokáží použít možnosti nemzdové formy motivace. Firma získá vedoucí pracovníky, kteří vystupují jako osobnosti a umí motivovat ostatní k lepším výkonům, tím je dosaženo větší stability pracovního kolektivu a firma nepřichází o kvalitní pracovníky

 • Zvýšení sebevědomí
 • Pozitivní myšlení
 • Kreativní přístup k řešení situací
 • Orientace na výsledky
 • Loajalita ke společnosti a k produktu
 • Uvědomit si rozdíly mezi motivací a stimulací
 • Naučit se analyzovat situaci a určit vnitřní motivaci svých podřízených
 • Ukázat jak podpořit výkonnost a rozvoj dovedností podřízených

1.2.17 Time management – osobnostní předpoklady řízení času – 2denní

Jedna z mála věcí, která je na světě spravedlivá, je čas. Každý z nás má denně 24 hodin a je pouze na každém jedinci, jak s tímto bohatstvím naloží. Školení Time management (plánování času) napomáhá k tomu, abychom dokázali ze svých časových zásob vytěžit absolutní maximum tak, abychom měli čas na všechno, co v životě chceme.

 • efektivně plánovat čas
 • účinně stanovovat životní i pracovní cíle
 • přehledně se orientovat v prioritách

Na základě těchto cílů se předpokládá viditelné zvýšení pracovní výkonnosti a naopak snížení stresových situací.

1.2.18 OBCHOD a krize v nás (aneb stížnosti a reklamace) – 2denní

Získat nové dovednosti, tolik nezbytné při řešení reklamací a stížností vedoucí k udržení zákazníka a zlepšit odolnost účastníků krize vůči stresu v těchto situacích. Důležité je i pochopit uvažování "obtížného" zákazníka a předjímat konfliktní situace.

 • Získat nové dovednosti při řešení reklamací a stížností vedoucí k udržení zákazníka
 • Zlepšit odolnost účastníků kurzu vůči stresu v těchto situacích
 • Pochopit uvažování obtížného zákazníka a předjímat konfliktní situace
 • Zvýšení kvality péče o zákazníka
 • Stanovení pravidel profesionálního chování při vyřizování reklamací a stížností

1.2.19 Obchodní dovednosti – prodejce – 2denní

Úspěch je založen na maličkostech. Je to tak. Budeme se proto učit používat tyto maličkosti a detekovat je u protistrany.

Cílem tohoto dvoudenního semináře je mít větší profesionální dovednosti při obchodním jednání. Našim úkolem je zvýšit profesionalitu obchodního týmu.

 • Zvládne základy různých forem vedení obchodu a komunikace
 • Získá výrazný náskok před konkurencí
 • Zvýší si vlastní kvality a dovednosti a tím předejde pocitu vyhoření

1.2.20 Obchodní dovednosti – strategický nákup

Pojmem strategický nákup označujeme veškeré aktivity směřující k zajištění optimálních podmínek dodávek nezbytných pro chod nakupující organizace. Aktivity od vyhledávání nových dodavatelů, vyjednávání dodacích podmínek, kontraktační činnost až po hodnocení kvality dodavatelů.

Lidé odpovědní za strategický nákup často také definují podmínky, za kterých si objednatelé (často označováni jako interní zákazníci) mohou tu či onu komoditu nebo službu objednat. Tito pracovníci často spolupracují s pracovníky z výroby na plánování dodávek a jejich logistickém zabezpečení a s pracovníky odpovědnými za finance na tvorbě rozpočtů a výkaznictví.

 • Rozvíjet a upevnit dovednosti ve strategii obchodních situací
 • Umět se strategicky připravit na náročná a důležitá jednání
 • Zvládat náročné části jednávání a obchodu směrem k nákupu
 • Umět se pohnout z "mrtvého bodu"
 • Umět se vypořádat s různými situacemi v jednávání: námitky, nesouhlas, nátlak
 • Intenzivně trénovat strategie a taktiky na vlastních situacích
 • Umět se účinně vyrovnávat s vlastním stresem

1.2.21 Obchodník profesionál – 3denní

Obchodník, který svoji práci zvládá na skutečně profesionální úrovni, je klíčovou osobou obchodně úspěšných firem. V cyklu tří kurzů získáte všechny hlavní teoretické i praktické znalosti a dovednosti pro úspěšnou obchodní kariéru.

1. kurz – Základní prodejní dovednosti

 • Jak úspěšně řídit obchodní jednání
 • Příprava návštěvy
 • Jak vytvořit pozitivní atmosféru
 • Taktika při jednání s klientem
 • Uspořádání a přizpůsobení argumentů
 • Základní kroky při zpracování námitky
 • Příprava další návštěvy

2. kurz – Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích (Prodejní dovednosti pro pokročilé)

 • Pokročilé techniky zvládání námitek
 • Jak prezentovat cenu, aby se zdála výhodná
 • Zvládání problematických klientů
 • Jak si říci o doporučení
 • Uzavření diskuse s cílem prodat

3. kurz – Jak úspěšně představit svoji nabídku

 • Základní zásady obchodní prezentace
 • Příprava obchodní prezentace
 • Co zákazníka zajímá
 • Argumenty v prezentaci
 • Jak zahájit a ukončit prezentaci

1.2.22 Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích (prodejní dovednosti pro pokročilé)

Máte za sebou řadu úspěšných jednání a relativně dobré obchodní výsledky. Přesto se dostáváte do náročných situací, u kterých si nejste jistí, zda by se nedaly vyřešit lépe?

Tento seminář Vám pomůže v řešení právě takových situací. Je zaměřen na efektivní zvládání náročných, konfliktních či jinak obávaných situací při prodeji a umožní Vám zdokonalit a rozvinout Vaše stávající dovednosti v oblasti obchodu.

 • Pokročilé techniky zvládání námitek
 • Jak prezentovat cenu, aby se zdála výhodná
 • Zvládání problematických klientů
 • Jak si říci o doporučení
 • Uzavření diskuse s cílem prodat

1.3 Odborné semináře – rozvoj osobnosti

1.3.1 Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce

Pro dosažení dobrých obchodních výsledků je podmínkou kvalitní obchodní tým. Nestačí svoje obchodníky dobře proškolit. Začít je třeba již výběrem kvalitních obchodníků. Tento kurz Vám pomůže osvojit si úspěšné návyky a vyhnout se častým chybám v průběhu výběru a tak podpořit Vaše budoucí obchodní úspěchy.

 • Než začneme vybírat
 • Vedení výběrového pohovoru
 • Na co nezapomenout po pohovoru

1.3.2 Vytváření efektivních týmů, týmová pravidla – 2denní

Účastníci se seznámí s týmovými modely, s vlivem osobnostních předpokladů na týmovou roli a nejčastějšími situacemi v týmu. Všichni by měli získat praktické dovednosti pro budování a vedení týmu i pro zvládání náročných situací při týmové práci s ohledem na svoje charakterové vlastnosti a osobnostní předpoklady. Cílem kurzu je lepší využití potenciálu podřízených a porozumění procesům v týmu.

 • Psychodiagnostika osobnosti manažera – testy
 • Profesionální týmový manažer
 • Efektivní styl vedení
 • Permanentní týmový výcvik
 • Zavedení týmové práce
 • Budování efektivního týmu

1.3.3 Vedení a řízení týmu – 2denní

Účastníci se seznámí s týmovými modely, s vlivem osobnostních předpokladů na týmovou roli a nejčastějšími situacemi v týmu. Všichni by měli získat praktické dovednosti pro budování a vedení týmu i pro zvládání náročných situací při týmové práci s ohledem na svoje charakterové vlastnosti a osobnostní předpoklady. Cílem kurzu je lepší využití potenciálu podřízených a porozumění procesům v týmu.

 • Psychodiagnostika osobnosti manažera – testy
 • Profesionální týmový manažer
 • Efektivní styl vedení
 • Permanentní týmový výcvik
 • Zavedení týmové práce
 • Budování efektivního týmu

1.3.4 Manažerské dovednosti pro middle management – 4denní

Manažera definujeme jako člověka, který zabezpečuje vykonávání práce jinými lidmi. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů je zabezpečovat těmto lidem možnost pracovat efektivně.

MODULY:

 • Vedení lidí
 • Time management
 • Efektivní komunikace
 • Prezentační dovednosti

METODY:

 • Výklad
 • Řízená diskuse
 • Praktická cvičení
 • Modelové situace
 • Individuální a skupinová práce
 • Testy
 • Videofilm

1.3.5 Mozkový jogging – 2denní

Mozkový jogging je dynamický program mentálního tréninku, který umožňuje rozvíjet poznávací schopnosti, zvyšovat kapacitu paměti, posilovat funkce vnímání, koncentrace, schopnosti postřehu, asociačního i logického myšlení, fantazie a tvořivosti. Účastníci programu si zážitkovou formou osvojí techniky, které jim umožní pamatovat si lépe a více. Zároveň získají návod, jak mohou sami dál o svou paměť pečovat.

 • Mozek a jeho funkce
 • Efektivní využití celého mozku
 • Rozvoj paměťových schopností
 • Smyslová inteligence
 • Využití mozkového joggingu v praxi
 • Nová mysl

1.3.6 Emoční inteligence I. – sebepoznání a sebeovlivňování – 2denní

 • Co je emoční inteligence (její složky)
 • Sebeuvědomění – znalost sebe sama, svých emocí a regulace chování žádoucím směrem
 • Sebeovládání – jak zvládat a regulovat své emoce
 • Sebemotivace a a dosahování vlastních cílů s využitím pozitivních emocí
 • Emoce – velký potenciál k úspěchu, taktiky a techniky jak měnit emoční naladění a jejich využití v praxi
 • Sebedůvěra a sebejistota

1.3.7 Emoční inteligence II. – sociální kontakty – 2denní

 • EQ ve vztazích
 • Empatie – vnímání emocí druhých a následná regulace chování k nim
 • Smyslová inteligence – pochopení typologie a přizpůsobení komunikace jednotlivým typům
 • Umění klást otázky a umění naslouchat
 • Nonverbální komunikace na vyšší úrovní
 • Jak a čím si druhé získat na svou stranu
 • Mužsko–ženská komunikace

1.3.8 Pedagogické a psychologické základy vzdělávání dospělých – osobnost, paměť, pozornost, společenský význam – 2denní

Pedagogické a psychologické základy vzdělávání dospělých – osobnost, paměť, pozornost, společenský význam, základní prezentační cvičení, zaměření na dovednosti v ovládání audiovizuální didaktické techniky, orientace v cvičných tématech. Posluchač bude schopen základní orientace v současných názorech na osobnost dospělého jedince přicházejícího do systému profesního vzdělávání, bude chápat odůvodněnost působení na jednotlivé typy jeho osobnosti, které je nezbytné pro účinné vytváření paměťových spojení a pochopí rovněž nezbytnost používání moderních didaktických prostředků, především audiovizuálního typu. Současně bude naveden na obsahový směr svého závěrečného vystoupení.

1.3.9 Andragogika a didaktika, Kolbův model, teorie cílů, odlišnosti, produktivita, dynamika skupiny, lektorský scénář – 2denní

Zpřesnění témat vlastní závěrečné práce, technické podmínky úspěšné realizace. Expertní stanoviska k technické části audiovizuálních postupů. Posluchač bude schopen základní orientace v otázkách role a společenské nezbytnosti profesního vzdělávání a jeho faktickou společenskou nezastupitelnost. Tím také pochopí svou roli v tomto systému a vysoké nároky, které to předpokládá. Současně bude uveden do aktuálního okruhu názorů na didaktiku vzdělávání dospělých a roli andragogiky jako vědního oboru, jehož principy vyjadřují proměnu současných vztahů. Také se začne hlouběji zabývat svou prací pro závěr kurzu, a to jak z hlediska obsahového, tak i technického. Témata a typ zpracování se stanou pro další průběh kurzu závazným.

1.3.10 Specifika lektorské komunikace, základy rétoriky, pohyb a práce s prostorem – 2denní

Specifika lektorské komunikace, základy rétoriky, pohyb a práce s prostorem, samostatné prezentace na zadaná témata. Účastník se naučí základním přístupům směřujícím ke zvyšování vlastních rétorických dovedností. Bude chápat důležitost komunikace pro efektivní působení mezi lektorem a posluchači, naučí se rozšiřovat svou slovní zásobu. Pochopí, jak důležité jsou komunikační prostředky pro výsledný efekt jeho práce. Naučí se vnímat nonverbální prostředky a jejich sílu. Celé skupině účastníků budou jednotlivě předkládány výsledky práce na vlastním projektu (závěrečném vystoupení) tak, že navržené řešení bude podrobeno věcné diskuzi. Tím budou na závěrečných vystoupeních a pomůckách ukončeny přípravné práce.

1.3.11 Metody a jejich variabilita – monologické, dialogické, problémové, inscenační, případové studie – 2denní

Krátký pracovní workshop nad jednotlivými přístupy při zpracování závěrečného prezentačního vystoupení. Odpovědi expertů na obsahové i technické detaily. Rozsah a praktické použití vzdělávacích metod bude pro budoucí práci lektorů podstatně rozšířeno. Účastníci pochopí výhody participačního učení a naučí se užívat jednoduchých i složitějších postupů při kontaktní práci s posluchači. Současně si jejich využití procvičí a získají určitou jistotu při jejich aplikaci ve své budoucí lektorské praxi. Tím, že projdou pracovním workshopem, si také ověří správnost svých dosavadních postupů při přípravě svého závěrečného vstoupení.

1.3.12 Konfliktní a svízelné situace a jejich zvládání, didaktická technika, prezentace závěrečných cvičení a zadání, práce se skupinou – 2denní

Specifika postupů při práci s minoritami, extremními skupinami apod. Cvičení ve zvládání konfliktních situací, panelová debata o konkrétních zkušenostech. Individuální poradna pro zpracování závěrečných prezentačních vystoupení. Posluchači se naučí základnímu přístupu při zvládání konfliktních a jiných rušivých situací, které přináší lektorská praxe. Naučí se základním postupům při střetu s minoritními či sociálně méně přizpůsobivými skupinami. Získají však také poslední odborné rady nezbytné pro dokončení jejich závěrečných prací.

1.3.13 Argumentace a přesvědčování v práci lektora – 2denní

Význam a nezastupitelnost argumentace v aktivní lektorské činnosti. Pojem argumentace a její místo v dialogu. Argumentace jako technika prosazení názoru. Typy argumentů. Vnitřní a vnější argumenty. Formy a způsoby argumentace. Stavba argumentu. Persuasivní argumentace. Cvičení argumentace na zadaných citacích. Vlastní argumentace ve vztahu k přednášenému tématu. Záznam argumentačního vystoupení a jeho rozbor. Lektor se naučí vnímat postavení a funkci argumentace ve své práci a účinně ji využívat. Bude posílena jeho schopnost odpovídat na otázky a dotazy. Současně je bude umět nenásilným způsobem používat k podpoře prosazení vlastních názorů. Na závěr si pak sám (pod vedením odborných expertů) zpracuje argumentaci pro své budoucí lektorské aktivity. Cvičení na kameru mu umožní prohloubení vlastní introspekce.

1.3.14 Tvorba a užití pomůcek určených účastníkům – 2denní

Úloha a význam pomůcek a materiálů určených účastníkům pro prohloubení účinnosti akcí profesního vzdělávání. Nejčastěji používané typy těchto materiálů a pomůcek. Zásady práce s pomůckami obecně a s jednotlivými typy zvláště. Vhodnost a nevhodnost ve vztahu k metodám vzdělávání dospělých. Specifický důraz na testy, případové studie a inscenační postupy. Konkrétní cvičení. Vlastní tvorba pomůcek ve vztahu k tématům, která účastník přednáší. Zadání úkolu, směřujícího k tvorbě konkrétní pomůcky ve vztahu k tématu, které účastník přednáší. Lektor pochopí nezastupitelnost některých typů pomůcek a jejich obsahovou vazbu na konkrétní metody vzdělávání dospělých. Naučí se lépe cílit tyto materiály a pomůcky do podstatných a rozhodujících obsahových segmentů. Tím se naučí také zvyšovat dlouhodobost a efektivnost své práce. Vytvoří pod vedením expertů pomůcku, kterou bude moci dále používat ve své lektorské práci.

1.3.15 Školení interních lektorů – práce lektora se skupinou – 2denní

Dynamika vývoje skupiny a její aplikace při akcích vzdělávání dospělých. Různé situace a různé typy skupin v profesním vzdělávání. Vztahy ve skupině a jejich ovlivňování. Aktivizační postupy zvyšující efektivnost skupinového výkonu. Pozitivní atmosféra a skupina – vliv na výsledek. Prezentace vytvořené pomůcky a její hodnocení ostatními účastníky. Vývojové fáze skupiny. Složité typy účastníků a jejich zvládání. Úprava prostoru a zasedací pořádek a jejich vliv na efektivitu edukativního procesu. Spojitost s výběrem metod. Lektor se naučí respektovat různorodost ve skladbě účastnických skupin, s nimiž bude přicházet do styku. Pochopí odůvodněnost některých jevů a reakcí. Naučí se ovlivňovat reakce skupiny v souladu s výukovými cíli. Naučí se také exaktněji uvažovat o uspořádání zasedacího pořádku, úpravě prostředí a jejich vliv na funkční výsledek své práce.

1.4 Odborné semináře – personalistika

1.4.1 Zákoník práce hrou! Legislativa nemusí být nuda!

Interaktivní seminář zaměřený na osvojení si získané znalosti. Zábavná, netradiční, hravá forma. Po absolvování semináře budete danou problematiku dobře ovládat. Přednášeno lektorkou, HR specialistkou, zaměřenou na pracovní právo v praxi. Zkušená a oblíbená lektorka s řadou netradičních výukových postupů.

1.4.2 Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce

Pro dosažení dobrých obchodních výsledků je podmínkou kvalitní obchodní tým. Nestačí svoje obchodníky dobře proškolit. Začít je třeba již výběrem kvalitních obchodníků. Tento kurz Vám pomůže osvojit si úspěšné návyky a vyhnout se častým chybám v průběhu výběru a tak podpořit Vaše budoucí obchodní úspěchy.

 • Než začneme vybírat:
 • Vedení výběrového pohovoru:
 • Na co nezapomenout po pohovoru

info<zavinac>edusilesia.cz